Khaterat va Ayam Enzeva dar 2 Jeld

By: Khalkhali, Ayatollah Sadegh

Price: $54.00

Quantity: 1 available

Language: Persian (Farsi)


Title: Khaterat va Ayam Enzeva dar 2 Jeld

Author: Khalkhali, Ayatollah Sadegh

Categories: Memoirs & Biography,

Publisher: 1384

Binding: Paperback

Language: Persian (Farsi)

Pages: 820

lbs: 3.00 lbs

Catalog #: 5808-1

Keywords: Sadegh Khalkhali Avalin Hakem dadgahhaye Enghelab Bood, Khateratash ra dar 2 Jeld Mantasher kardeh Ast