Nashib Deraz Ast Pish Faraz

By: Nezhad, Shahin

Price: $17.00

Quantity: 10 available

Language: Persian


نشيب درازاست پيش فراز پژوھشی است مستند و تاريخی و فارغ از دلبستگي ها سياسی و اعتقادی، در فروپاشی ساسانيان و چيرگی اعراب مسلمان بر ايران. کتاب شامل بررسی و تحليل گزارش ها و منابع مورخين مسلمان، رومی و ارمنی از سال اها یپايانی ساسانيان وده های آغازين حکومت خالفت اسالمی در ايران میباشد. کوشش شده است که به اين پرسش ها در اين کتاب پاسخ داده شود: براستی نزديک به چهارده سده پيش چه رخ داد؟ بر نياکان ما چه رفت؟ عوامل شکست ايرانيان از اعراب چه بود؟ چرا حکومت مسلمانان در ايران زود گذر نبود؟ چه سياستھايی چيرگی اعراب مسلمان را برای چند سده در ايران تثبيت نمود؟

Title: Nashib Deraz Ast Pish Faraz

Author: Nezhad, Shahin

Categories: History,

Publisher: 2011

ISBN: NO ISBN

Binding: Softcover

Language: Persian

Pages: 303

Note: نشيب درا

Trim: 6 x 9 inches

lbs: 1.00 lbs

Catalog #: NSBNNASHIBI

Keywords: نشيب دراز است پيش فراز