On My Return from Iran

By: Hachtroudi, Fariba

Price: $28.00

Quantity: 96 available

Language: Persian


فریبا هشترودی دربازگشتنم از ایران* آن چه در روایت های این کتاب می خوانید در قالبهای متداول خاطره نویسی و حدیث نفس نمی گنجد. نویسندۀ کتاب، پس ازسالها دوری ازایران،به ندای دل، ونه سودای گزارش گری، به وطن از دست رفته سفر کرده است. ارمغان وی از این سفر کوتاه، روایتهائی است از دیده ها و شنیده ها، و تصویرها و صحنه های به یادماندنی: از دیدارهای تلخ و شیرین با خویشان وآشنایان؛ ازوضع آشفتۀ ایران و محرومیت ونابسامانی مردمانش؛ ازوضع دلخراش جوانان معتاد وزنانی که ناخواسته به تن فروشی روی آورده اند؛ ازحضورهمیشگی وهراس آور پاسداران نظام اسلامی. کمیت و کیفیت داده های کتاب به یاری نثری روان و گیرا خواننده را بافضای سیاسی وفرهنگی جامعۀ کنونی ایران چنان آشنامی کند که ازنوشته های پژوهشگرانۀ ایرانشناسان هم به ندرت برمی آید. زبان کتاب نیز، که اغلب طنز آمیز است و گهگاه تیز و بٌرّنده، نویسنده ای را معرّفی می کند که بی پروا و آسوده خیال سخن می گوید، عواطف واحساساتش را به راحتی با خواننده درمیان می گذارد و به خطاها در داوریها و باورهای سیاسی اش بی مجامله اعتراف می کند، از جمله در پیوستن به شورای مقاومت ملی ایران و بریدن از آن. نوشته ای ازاین دست اگر درادبیات روائی معاصر ایران بی نظیر نباشد کم نظیر است.

Title: On My Return from Iran

Author: Hachtroudi, Fariba

Illustrator: در بازگشتم از ايران

Categories: History, Memoirs & Biography, Politics & Current Events,

Author (Persian): فریبا هشترودی

Publisher: Paris, France, بنياد هشترودی Mohsen Hachtroudi Foundation: 2010/1389

ISBN: NO ISBN

Binding: Paperback

Language: Persian

Pages: 190

Trim: 6 x 8 inches

lbs: 1.00 lbs

Catalog #: NSBNHACHTROUDI